Offentlige (organisationer, myndigheder etc.)

UAS Denmarks medlemsoversigt er mangfoldig og inkluderer således entreprenører, store danske og internationale virksomheder, danske universiteter samt private og offentlige brugere. Nedenfor kan du læse om de af vores medlemmer, som er offentlige organisationer. 

 

 

Offentlige organisationer 

Offentligt medlem af UAS Denmark - Energinet.dk

Energinet.dk

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, som ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet og kerneydelsen er forsyningssikkerhed. Dette indebærer sikring af det overordnede el- og gassystem, så borgere og virksomheder har sikkerhed for, at de har el og gas nu og i fremtiden. Yderligere har Energinet.dk ansvar for at skabe rammerne for velfungerende markeder for el og gas, til fair priser. Desuden bidrager Energinet.dk til den grønne omstilling og medvirker til, at omstillingen bliver til gavn for det danske samfund.

UAS Denmark Offentligt medlem Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej. For at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne.

UAS Denmark Offentligt medlem Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. I den forbindelse løser styrelsen en række operative opgaver og myndighedsopgaver på beredskabsområdet - både på nationalt såvel som internationalt plan.

Besøg Hovedstadens Beredskabs hjemmeside

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab varetages af næsten 1.000 medarbejdere, som dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere. Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Hovedstadens Beredskab arbejder samtidig på udviklingen af fremtidens beredskab, så der skabes tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

 

UAS Denmark Godkendt operatør Odense Kommune

Odense Kommune

Odense Kommune påbegyndte i 2013 arbejdet med UAS projektet i HCA Airport. UAS Denmark er derfor i dag ejet samt drives 100 % af Hans Christian Andersen Airport. HCA Airport er offentligt delejet af hhv. Odense Kommune og Nordfyns Kommune er en del af Udvikling Fyn, hvilket er et regionalt tiltag, der skal sikre vækst og skabelsen af vidensjob på Fyn.

Besøg Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen hører under Miljø- og Fødevareministeriet og arbejder for at skabe værdi for landbruget på et bæredygtigt grundlag. Igennem tilskud, regulering og kontrol sætter styrelsen rammerne for et konkurrencedygtigt erhverv, hvor vækst og arbejdspladser gavner hele landet. Styrelsen har afdelinger over hele landet og er i tæt kontakt med landmænd og en bred kreds af aktører inden for fødevareområdet.

Besøg Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering består af 12 kontorer med hver sit speciale. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er også en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der indeholder: DMI, GEUS, Energistyrelsen, Geodatastyrelsen, energitilsynet, energinet.dk og klimarådet.

UAS Denmark Offentligt medlem Politi

Politi

Dansk politi har næsten 15.000 ansatte. Sammen yder de en målrettet indsats for at forebygge og forhindre kriminalitet og sikre, at Danmark, Færøerne og Grønland er trygge og sikre steder at bo og leve. Politiets arbejde berører alle dele af samfundet og har betydning for mange mennesker, hvorfor politiet også, hver dag, får mange henvendelser.

 

Besøg Offshoreenergy.dks hjemmeside

Offshoreenergy.dk

Offshoreenergy.dk er Danmarks nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk for offshorebranchen, som styrker offshorebranchen ved at igangsætte og facilitere innovationssamarbejder, der skal lede til omkostningsreduktioner. Offshoreenergys mål er at bidrage til udviklingen og væksten af klyngemedlemmerne gennem innovation, omkostningseffektivisering, videndeling og internationalisering.
Besøg OUHs hjemmeside

Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital (OUH) har omkring 11.000 medarbejdere, 1,1 mio. patienter årligt og er det eneste hospital i DK, der har satset målrettet på strategisk innovation. Pejlemærket er "Nyt OUH", der bliver virkelighed i 2022, hvor det eksisterende hospital skal transformere sig til 20% færre sengepladser og 8% mindre budget. Det fordrer nytænkning og hermed bliver interessen for droner skærpet.

Bliv medlem af UAS Denmark

Bliv en del af UAS Denmark

Der er mange fordele ved medlemskab af UAS Denmark - læs om dem HER

 

Bliv medlem af UAS Denmark

Bliv en del af UAS Denmark

Der er mange fordele ved medlemskab af UAS Denmark - læs om dem HER

 

 

 

 

Besøg også: Private virksomheder - Forskningsinstitutioner - Godkendte operatører eller Medlemsliste A-Z