Vores resultater

 

Hvad gør vi for at sikre resultaterne?

I UAS Denmark arbejder vi målrettet for at forbedre rammevilkårene for den danske dronebranche. UAS Denmark har eksisteret siden januar 2013 og i dag er vi over 160 medlemmer. Tilslutningen har været stor, og industrinetværket er repræsenteret af hele værdikæden.

Vi har fokus på at:

  • Forbedre mulighederne for at flyve med droner
  • Støtte branchen via en national strategi
  • Afsætte flere midler til forskning
  • Afsætte flere midler til projekter
  • Understøtte start-ups og innovation

 

Dronebranchens udvikling i Danmark siden 2013

Dannelsen af Droneforum
Trafikstyrelsen nedsatte på foranledning af UAS Denmark i 2013 Droneforum. Formålet var enkelt. At skabe et mødested for hele den danske dronebranche, hvor man kan drøfte muligheder og udfordringer i åben dialog med den relevante myndighed. Droneforum afholdes 3-4 gange om året hos Trafikstyrelsen i København.

Ca. 3000 godkendte operatører
Der i dag (november 2017) omkring 3000 godkendte operatører i Danmark. Der er dermed sket en voldsom stigning siden 2014, hvor der var ca. 15 godkendte operatører. I UAS Denmark er vi løbende i dialog med nye operatører, og vi er glade for, at branchen løbende får uddannet nye kræfter.

Rapporten "Civile droner i Danmark" blev bestilt
Uddannelses- og Forskningsministeriet bestilte en rapport hos Teknologirådet vedr. drone-teknologiens potentiale i Danmark. Dette skete som et led i fordelingen af Forskningsreserven som Folketinget vedtog i slutningen af 2013. I UAS Denmark havde vi netop arbejdet på at få dette igennem, og i sommeren 2014 blev rapporten ”Civile droner i Danmark: potentialer, udfordringer og anbefalinger” offentliggjort. Læs rapporten her

Støtte fra Innovationsfonden
Innovationsfonden har december 2015 afsat 16 mio. kr. til UAS-projekter, hvor det stort set kun er medlemmer af UAS Denmark, som står bag. I projektet med en maritim drone indgår: Little Smart Things, DTU Space og Aalborg Universitet. Det andet projekt har fokus på at udvikle en indendørs drone. Her indgår: Sky-Watch, Aalborg Universitet, Reseiwe og GamesOnTrack. Tildelingen af midlerne kan også ses som en forlængelse af aftalen om fordeling af Forskningsreserven.

Midler fra Forskningsreserven
Der er igen afsat 10 mio. kr. fra Forsknings Reserven 2015. UAS Denmark forsøger at forbedre opfattelsen af UAS-teknologien og den politiske opbakning til branchen. Derfor er vi glade for, at der igen er penge afsat til droneprojekter. I 2015 vil UAS Denmark geare yderligere op for den politiske interessevaretagelse med det formål at forbedre de strukturelle vilkår for branchen.

Tværministeriel rapport
Den tværministerielle arbejdsgruppe bestående af Justitsministeriet, Transportministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og med Trafikstyrelsen for bordenden har inden jul afleveret deres længe ventede rapport. Dette ønske italesatte vi allerede i starten af 2013. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til den fremtidige regulering af droner, især med hensyn til flyvesikkerhed, privatlivets fred og beskyttelse mod ulovlig brug af droner. I denne proces har UAS Denmarks regelgruppe været i dialog med den tværministerielle arbejdsgruppe. Læs rapporten her

Jakob Hansen
Eksterne relationer
jaeh@uasdenmark.dk
+45 5155 8290