Offentlige (organisationer, myndigheder etc.)

UAS Denmarks medlemsoversigt er mangfoldig og inkluderer således entreprenører, store danske og internationale virksomheder, danske universiteter samt private og offentlige brugere. Nedenfor kan du læse om de af vores medlemmer, som er offentlige organisationer. 

 

 

Offentlige organisationer 

UAS Denmark virksomhedsmedlem - Hedensted Kommune

Hedensted Kommune

Hedensted Kommune er beliggende i den østjyske vækstzone mellem Horsens og Vejle og er nystartet mht. brug af droner til overvågning og kontrolmissioner. Kommunen er yderligere kåret til det bedste sted at bo (uden for hovedstadsområdet) samt én af de bedste kommuner at drive erhverv i.

UAS Denmark Offentligt medlem Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej. For at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne.

UAS Denmark Offentligt medlem Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. I den forbindelse løser styrelsen en række operative opgaver og myndighedsopgaver på beredskabsområdet - både på nationalt såvel som internationalt plan.

UAS Denmark Offentligt medlem Dansk brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk brand- og sikringsteknisk institut

DBI er Danmarks videncenter for brand og sikring. Videnscentret opbygger deres viden gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem de opgaver, de løser for virksomheder, institutioner og myndigheder.

 

UAS Denmark Godkendt operatør Force Technology

FORCE Technology

FORCE Technology er en førende teknologisk rådgivningsvirksomhed med datterselskaber i Sverige, Norge, Kina, Singapore og USA. Virksomheden tilbyder rådgivning og service på energiområdet, olie-/gasområdet, det maritime område og inden for fremstilling, service og infrastruktur.

UAS Denmark Offentligt medlem Odensebrandvæsen

Odense Brandvæsen

Odense Brandvæsen udgøres af to døgnbemandede brandstationer og har siden 1874 været ejet af Odense Kommune. Hvert år rykker Odense Brandvæsen ud til ca. 1200 opgaver i forbindelse med brande, trafikuheld med fastklemte, forureninger, sammenstyrtningsulykker, naturkatastrofer m.m.

UAS Denmark Offentligt medlem Geoforum

Geoforum

Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder. Geoforum blev dannet ved en sammenlægning af: Dansk Kartografisk Selskab (DKS), Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling (DSFL) og Dansk Akademi for Stedbestemt Information (DAiSI).

UAS Denmark Offentligt medlem Politi

Politi

Dansk politi har næsten 15.000 ansatte. Sammen yder de en målrettet indsats for at forebygge og forhindre kriminalitet og sikre, at Danmark, Færøerne og Grønland er trygge og sikre steder at bo og leve. Politiets arbejde berører alle dele af samfundet og har betydning for mange mennesker, hvorfor politiet også, hver dag, får mange henvendelser.

 

UAS Denmark Offentligt medlem Natur-Erhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik. NaturErhvervstyrelsen arbejder bl.a. for, at skabe gunstige forhold for grøn vækst samt den grønne omstilling inden for fødevarer, landbrug og fiskeri.
UAS Denmark Offentligt medlem Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen får Danmark til at hænge digitalt sammen - ved at bruge geodata intelligent. Styrelsen sikrer bl.a., at ambulancen finder den ringende mobiltelefon, at risiko for vand i kældre forudsiges, at ejendomsretten kan administreres, at skibsfarten har opdaterede søkort og informationer om havet kan registreres og bruges digitalt.

UAS Denmark Offentligt medlem Teknologisk institut

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut udvikler, anvender og overfører servicerobot- og velfærdsteknologi til samfundet. Instituttet har altid fokus på at skabe positiv virkning for teknologiernes slutbrugere samt at være først fremme med udvikling og introduktion af banebrydende teknologier i markedet der gavner samfundet og borgerne.

 

UAS Denmark Godkendt operatør Odense Kommune

Odense Kommune

Odense Kommune påbegyndte i 2013 arbejdet med UAS projektet i HCA Airport. UAS Denmark er derfor i dag ejet samt drives 100 % af Hans Christian Andersen Airport. HCA Airport er offentligt delejet af hhv. Odense Kommune og Nordfyns Kommune er en del af Udvikling Fyn, hvilket er et regionalt tiltag, der skal sikre vækst og skabelsen af vidensjob på Fyn.

UAS Denmark Godkendt operatør Københavns Brandvæsen

Københavns Brandvæsen

Brandvæsenets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Københavns Brandvæsen er desuden på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og en stærk medspiller i Københavns Kommunes vision om den robuste kommune.

Offentligt medlem af UAS Denmark - Energinet.dk

Energinet.dk

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, som ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet og kerneydelsen er forsyningssikkerhed. Dette indebærer sikring af det overordnede el- og gassystem, så borgere og virksomheder har sikkerhed for, at de har el og gas nu og i fremtiden. Yderligere har Energinet.dk ansvar for at skabe rammerne for velfungerende markeder for el og gas, til fair priser. Desuden bidrager Energinet.dk til den grønne omstilling og medvirker til, at omstillingen bliver til gavn for det danske samfund.

Bliv en del af UAS Denmark

Bliv en del af UAS Denmark

Der er mange fordele ved medlemskab af UAS Denmark - læs om dem HER

Bliv en del af UAS Denmark

Bliv en del af UAS Denmark

Der er mange fordele ved medlemskab af UAS Denmark - læs om dem HER

 

 

 

Besøg også: Private virksomheder - Forskningsinstitutioner - Godkendte operatører eller Medlemsliste A-Z