125 deltog ved Forsvarets og UAS Denmarks Inspirationsseminar

UAS Denmark og Forsvaret afholdte en inspirationsdag 10. januar 2019Foto: UAS Denmark - UAS Denmark og Forsvaret afholdte en inspirationsdag 10. januar 2019.

Hvilke opgaver kan droneindustrien løse for Forsvaret i Danmark, og hvilken plads kan droner få på fremtidens kampplads?

Det var nogle af de spørgsmål, der var på tapetet den 10. januar, da Forsvaret, Innovation på Vinger og UAS Denmark bød velkomment til et inspirationsseminar i Slagelse. Her var mulighederne for samarbejde mellem forsvaret og den danske droneindustri hovedpunktet for hele dagen. Arrangementet var yderligere det første afkast af Forsvarets og UAS Denmarks samarbejdsaftale - Læs mere om samarbejdsaftalen HER

 

Et naturligt samarbejde 

På Antvorskov Kaserne i Slagelse understregede Oberst Jan Dam, stabschef flyverkommando FKO, at aftalen med UAS Denmark og industrien er opfostret af en naturlig interesse og afhængighed for den teknologiske udvikling i alle dele af Forsvaret.

Som i så mange andre industrier, og brancher, kan robot- og droneteknologien aflaste virksomheder for en del opgaver, og det samme er gældende i Forsvaret. Brug af droner i Forsvaret skal i fremtiden frigøre en del ressourcer, der i stedet kan bidrage på andre områder. I militærsammenhænge drejer det sig eksempelvis om brug af droner til overvågning, som hyppigt bruges. I dag aflaster dronerne i mange sammenhænge, men der er stadig plads til forbedring. Og det er netop her, at samarbejdet med UAS Denmark kommer til at spille en stor rolle, da industrien skal bistå militæret i de nye teknologiske muligheder.

IMG 5551 1000 667Foto: UAS Denmark - 125 deltog ved Forsvarets og UAS Denmarks Inspirationsseminar.

Industrien viser vejen

Droner i forsvaret er ikke noget nyt, og i mange år har forsvarskommandoer, verden over, stået for den teknologiske udvikling af droneområdet. Dette billede er dog ved at ændre sig nu, da det nu er industrien og ikke forsvaret, der går forrest i den teknologiske fremdrift, hvorfor Forsvaret vender blikket mod industrien.

Dette skift bidrager derfor til Forsvarets naturlige interesse for industrien, som yderligere understreger, hvorfor det er nødvendigt for Forsvaret at samarbejde med industrien og ikke mindst diskuterer mulighederne for konkrete samarbejder.

Potentialet for industrien

Kommerciel chef for UAS Denmark, Michael Larsen, lagde ligeledes vægt på, hvorfor et samarbejde mellem militæret og industrien er udbytterigt. Han pointerede, at aftalen medvirker til vækst i den danske forsvarsindustri og skaber et forretningsgrundlag og arbejdspladser til gavn for sikkerhed. Samarbejdet skal yderligere sikre opdateret og konkret viden om teknisk udvikling og forsvarets behov, samt etablere analyser og studier om droner og potentialer, som sikrer videndeling ml. industri og forsvar. Dertil er der også fokus på at planlægge og gennemføre konkrete projekter med militær og civil deltagelse efter certificerede projektstandarder. Inspirationsseminaret var derfor det første, spæde skridt mod disse mål.

Eksempel fra den virkelige verden

Glaucus, der har stor erfaring med at arbejde med Forsvaret, deltog også på seminaret som industrirepræsentant. Direktør, Christoffer Glæsel, berettede om hans erfaringer med samarbejdet. Gennemgangen bar især præg af, at sikkerheds- og dokumentationsprocesser kræver en del mere, hvis man har en kontrakt med Forsvaret. I særdeleshed er det vigtigt, at man er opmærksom på, at der gælder nogle lidt andre rammer og regler. Eksempelvis er der i forsvarsregi længere tidshorisonter, end man er vant til at se i industrien. Yderligere er dokumentation og en del flere certificeringer og tilladelser påkrævet. Dokumentation og test er noget alle virksomheder gennemgår, men Glæsel fortalte, at det fungerer på et meget højere niveau hos Forsvaret. Trods anderledes procedure og længere tidshorisonter var Christoffer Glæsel begejstret for at samarbejde med Forsvaret.

 

Christoffer Glæsel fra Glaucus fortalte om sine erfaringerFoto: UAS Denmark - Christoffer Glæsel fra Glaucus fortalte om sine erfaringer.

Et blik ud i fremtiden

Et af dagens store emner var Fremtidens Kampplads og alt hvad dette indebærer. Fremtidsforsker og seniorrådgiver, Lasse Jonasson fra Institut for Fremtidsforskning, præsenterede eksempler på, hvad fremtiden kan byde på fra et teknologisk perspektiv. Han understregede, at den teknologiske udvikling går stærkt, ved at henvise til Moores lov, hvor antallet af transistorer (eller komponenter) i et integreret kredsløb fordobles hvert andet år. Lasse Jonasson fortalte også, at Kunstig Intelligens og droner, også vil gå hånd i hånd, hvorfor de teknologiske fremskridt indenfor droneindustrien kommer til at bære præg af en stigende kompleksitet.

Dette blev understøttet Oberstløjtnant Dan H. Hansen og Kaptajn Anders Madsen fra Udviklings- og planlægningsstaben. De pegede ligeledes på, at den stigende kompleksitet vil føre til, at der bliver stillet større krav til de teknologiske løsninger. Begge mente, at Forsvarets fremtidige droneløsninger skal være operationelle til ”Multi Domain”, hvilket vil sige land, maritim, luft, space og cyber. Dette hænger igen sammen med, at truslerne også udvikler sig, når nye teknologier kommer på banen. Denne kompleksitet og udvikling peger også imod et større marked for autonome eller semiautonome droner i wingman-funktioner.

Fremtidsforsker Lasse Jonasson gav de fremmødte en smag på fremtidenFoto: UAS Denmark - Fremtidsforsker Lasse Jonasson gav de fremmødte en smag på fremtiden.

Operation Brainstorm

Efter en række præsentationer fra forsvaret, og industrien, blev det deltagernes tur til at kigge på mulighederne og udfordringerne for samarbejdet. I grupper blev de bedt om at diskutere enten ”Fremtidens Kampplads” eller ”Droner i Fredstid” fra både en industriel og militær vinkel.

Fremtidens Kampplads

Bølgerne gik højt i diskussionerne om dronernes plads på fremtidens kampplads. Det blev bl.a. drøftet at industriudviklingen i dag ikke kun begrænser sig til udvikling af systemer eller anvendelser, der hører hjemme i forsvaret, i stedet er droneteknologier i rivende udvikling i det civile segment, hvilket gør teknologien tilgængelig for alle - herunder også af forsvarets modstandere. Støj, jamming og dronesværme bidrog til snakken, behov for regulering af droner og ”deconfliction”, og counter-drone teknologier var naturligvis også oppe at vende.

Droner i Fredstid

Grupperne med temaet ”droner i fredstid” diskuterede, hvordan Forsvaret kan udnytte droneteknologi til løsning af opgaver hjemme i Danmark. Her gik diskussionen på, hvordan droneteknologi kan aflaste personale og afskaffe ressourcekrævende kapaciteter på diverse opgaver, samt løse dataindsamlingsopgaver bedre. Eksempler på dette indebar derfor brug af droner i beredskab, inspektioner af bygninger og arealer, samt miljøovervågning og transport.

 

IMG 5554 1000 667Foto: UAS Denmark - Oberstløjtnant Dan H. Hansen og Kaptajn Anders Madsen fra Udviklings- og planlægningsstaben fortalte om fremtidens kampplads.

En ny og spændende verden

Dagens præsentationer fra Forsvaret gav indblik i en verden, som de deltagende virksomheder var meget interesserede at kigge ind i. Men den gav også udtryk for væsentlig anderledes krav, behov og udfordringer, end hvad industrien er vant til. Den store teknologiske udvikling på området fører mange muligheder, men ligeledes udfordringer med sig. Alle brancher har deres udfordringer, men inspirationsseminaret gjorde det klart, at Forsvaret skal tage højde for en del andre aspekter end mange andre brancher.

For hvert nyt behov, og tilhørende løsning, opstår der ligeledes en trussel, der igen skaber et behov, som skaber en trussel osv. Procedurerne og omstændighederne er anderledes i et samarbejde med Forsvaret. Der ligger dog et stort potentiale for fremtidige samarbejder for dronevirksomheder, hvilket alle deltagere fik understreget ved arrangementet.

Samarbejdsmuligheder

Dagen blev derfor rundet af med præsentationer af Teknologirådgiver Jesper Holm fra Værnsfælles Videncenter og senere Major Torben Grinderslev fra Forsvarets Industrikontor, der talte om henholdsvis muligheder for medfinansiering og Forsvarets Industrikontor. De bidrog til konkrete oplysninger til industrien om, hvad mulighederne er, hvis man indgår samarbejde med Forsvaret.

Læs mere om Forsvarets Industrikontor HER

Næste skridt

Første skridt i samarbejdsaftalen er taget, og UAS Denmark og Forsvaret arbejder allerede nu på næste tiltag. Næste fællesarrangement bliver en konference og demodag, og planlægningen er i gang. Nærmere information følger.

Har du spørgsmål til arrangementet eller til samarbejdsaftalen kan du kontakte Forretningsudvikler og Projektleder Thomas Kroman på thek@uasdenmark.dk eller 29109502.

Kontakt Thomas Kroman