2016 bliver snart til 2017

UAS Denmark gør status på 2016 

Kære medlemmer af UAS Denmark,

Året går på hæld, og før vi kan ønske en fredfyldt og glædelig jul samt et godt nytår, vil vi gøre status over 2016, der har været et år med en masse spændende udvikling. UAS Denmark har været en central spiller i det meste af det, og I får her året i overskrifter.

Nye retningslinjer for by og land

UAS Denmarks årsmøde i februar var en kærkommen lejlighed til at få skudt 2016 i gang ved at hilse på nye såvel som gamle aktører i den danske droneindustri. På årsmødet fik medlemmerne desuden en enestående mulighed for både at høre, men også spørge daværende Transportminister Hans Christian Schmidt og Trafik- og Byggestyrelsen om den kommende bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssig bebyggelse, som blev offentliggjort i løbet af sensommeren.

I kølvandet på bekendtgørelsen fulgte nye retningslinjer for at operere med droner, og vi må nok erkende at langt fra alle var tilfredse - især retningslinjer vedr. advisering af 3. mand ved overflyvninger af ejendomme blev heftigt kritiseret. På trods af denne kritik er lovgivningen trods alt stadigvæk et stort skridt i den rigtige retning. Dette bliver endda tydeligere, når vi kigger på vores svenske naboer, der i løbet af efteråret oplevede at en højesteretsdom, vedr. brug af kameraer på offentlige steder, nu effektivt har ”groundet” hele den svenske droneindustri.

På baggrund af regelgruppen og medlemmernes input udarbejdede UAS Denmark et høringssvar da by-bekendtgørelsen landede og det samme arbejde er nu gået i gang igen, hvorfor vi beder alle medlemmer om at indlevere input til den nye bekendtgørelse inden mandag d. 9. januar kl. 10:00 via dette INPUT-LINK.

National Dronestrategi for Danmark

Dårligt var den nye bekendtgørelse landet inden Danmark i september blev en national dronestrategi rigere, som sammen med en bevilling på 30 mio. kroner (øremærket til infrastruktur) indeholder ambitioner om; At styrke forsknings- og udviklingsindsatsen for droneteknologi, etableringen af internationale attraktive testfaciliteter, fremme det offentliges dronebrug, styrkelse af uddannelsesaktiviteter, deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde samt et ønske om at højne internationaliseringsgraden i hhv. forskning og erhvervet. Strategien er et vigtigt skridt til at Danmark bliver et internationalt foregangsland i dronebranchen, men kræver også at der følges op på de beskrevne mål og aktiviteter, hvilket vi har tænkt os at arbejde aktivt for.

Som opfølgning på den Nationale Strategi blev Danmarks vedvarende droneengagement slået fast, da novembers aftale om forskningsreserven endeligt kom på plads med en bevilling på i alt 25 mio. kroner til forskning i droner og rumteknologi.

Nordic Drone Games og Nordic UAS Event

Den første juni blev der i samarbejde med IDA arrangeret Nordic Drone Games i HCA Airport, hvor der både var plads til dronedemonstrationer, universitetskonkurrencer, ”shark-tank” innovationskonkurrence samt UAS Racing og spændende oplæg. I de efterfølgende dage lagde Odense Congress Center grund til Nordic UAS Event, hvor nøgleaktører fra Norden samt resten af verden deltog i 2 dages konference og udstilling. De 3 dronedage tiltræk 45 udstillingsvirksomheder, 60 oplægsholdere og over 800 mennesker.

Nordic UAS Event 2016 var den fjerde, og hidtil største, udgave af UAS Denmarks årlige konference og vi arbejder intenst på, at der også i 2017 vil være en international drone-event i Danmark.

Medlemsfordele og nye tiltag

UAS Denmark er i løbet af 2016 vokset og indeholder i dag over 150 medlemmer, der tilsammen udgør et forskelligartet, men (ligeså) fyldestgørende, billede på hele markedets værdikæde. Og når I taler, så lytter vi.

Muligheden for at købe en fordelagtig forsikring via Berkley Insurance startede ud som et medlemsønske og siden vi lancerede denne medlemsfordel, har vi kun fået positiv feedback.
Et sted vi desværre ikke modtog så meget feedback var, da UAS Denmark oprettede et onlineforum med plads til de længere dronedebatter. Her må vi nok sande at forummet ikke blev en succes, men det blev til gengæld afsættet til, at vi fik sluppet ”gækken rigtigt løs”, da vi oprettede en UAS Denmark Operatør-Facebookside, som i dag tæller over 170 medlemmer.

Som sagt har I medlemmer forskellige ønsker til tiltag, et af disse effektuerede vi i sidste måned, da vi lancerede et gratis dronepilotkort til UAS Denmarks medlemmer. Formålet med kortet er, at droneoperatører på operation nemmere skal kunne identificere sig overfor omverdenen. Responsen på kortet har været enormt positiv, og skulle du endnu ikke have bestilt et gratis dronepilotkort, så log på uasdenmark.dk og indgiv din bestilling.

Vi har nu, inklusiv december måned, haft i alt 10 af jer medlemmer igennem vores månedlige artikel: ”Månedens UAS Denmark medlem” og hvis ikke du fangede alle artiklerne er de nu, (på medlemsopfordring) samlet en samlet side. Så har du ikke fået læst alle artiklerne, vil vi fra UAS Denmarks side opfordre til, at du nyder en brunkage, imens du bliver klogere på én af Danmarks dronevirksomheder.

Folkemøde, virksomhedsbesøg og informationsmøder

I kølvandet på den nye bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssig bebyggelse drog UAS Denmark på tur og besøgte, Køge, Odense og Aalborg, hvor interesserede operatører kunne høre om UAS Denmarks tolkning af de nye retningslinjer. Det var i den forbindelse dejligt at møde jer, og vi håber, at vi med vores møder gjorde jer lidt klogere.

Sommeren og efteråret bød også på en del arrangementer. UAS Denmark satte sammen med universiteterne fokus på, hvordan droner kan bidrage til samfundet, da vi besøgte det bornholmske Folkemøde.
UAS Denmark og 4 af vores medlemmer sørgede også for, at droner kom i centrum da bl.a. indendørs dronedemonstrationer, spændende oplæg og et attraktivt ”dronehjørne” tiltrak opmærksomhed fra både udstillere og besøgende ved E-16 messen i Odense.

Integra lagde i september lokaler til et informativt gå-hjem-møde, hvor de deltagende parter blev klogere på virksomhedens missioner på Grønland, samt hvordan de forbereder sig på den kommende EU-lovgivning vedr. større droner.  Over 60 mennesker deltog da Robocluster og UAS Denmark bød på en temadag med fokus på konsortiedannelse ved EU Horizon-2020 projekter, samt nye muligheder for at anvende data, da 3. novembers temadag med fokus på dataflow løb af stablen i HCA Airport. Et flot fremmøde var der også da Teknologisk Institut og UAS Denmark, den 1. december, inviterede medlemmer og andre interesserede på spændende oplæg, rundvisning i deres lokaler samt netværkspleje.

Hvad bringer 2017?

Når 2016 om kort tid bliver til 2017, vil startskuddet for UAS Denmarks arbejde bl.a. indebære at sammensætte medlemmernes input til den nye bekendtgørelse til et samlet høringssvar.

Samtidig vil vi fortsætte det videre arbejde med at omdanne den del af UAS Denmark, som beskæftiger sig med lovgivning og interessevaretagelse, til en brancheforening. Dette arbejde har været i gang siden august og er blevet udført i UAS Denmarks Advisory Board.

I februar kan UAS Denmarks medlemmer se frem til at besøge en drone-komponentvirksomhed i form af Danish Aviation Systems. Her vil der være mulighed for at høre om deres egenudviklede håndholdte basestation, langdistance kommunikations-systemer samt hvilke ”R & D” projekter der arbejdes på.

I marts byder UAS Denmark indenfor til endnu et årsmøde, hvor branchens vigtigste emner blive drøftet og diskuteret. Nærmere info om årsmødet følger i 2017.

På UAS Denmarks og egne vegne siger vi tak for 2016 og ønsker, at du og din familie får en glædelig jul, og så ses vi til et godt nyt år i 2017!

Kontakt projektchef i UAS Denmark Michael Larsen