Referat fra Droneforum 15. juni 2017

Referat fra Droneforum 15. juni 2017Foto: Trafikstyrelsens Anders Madsen forklarer om den kommende EU-dronelovgivning.

 

Nedenfor følger et referat fra Droneforum 15.juni 2017, der på dagen blev nedfældet af UAS Denmarks Ole G. Andersen.

 

Velkomst v. Trafik,- Bygge, og Boligstyrelsen


Kort besked - ny chef der afløser Jesper Rasmussen er Kåre Clemmesen.

Orientering om status på bekendtgørelser v. Klavs Andersen

Landdronebekendtgørelse har været lang tid undervejs, men den træder i kraft per 1. juli.


Væsentlige ændringer inkluderer bl.a.:

 • Mulighed for overflyvning af luftfartshindringer på mere end 100 m
 • FPV flyvning er nu defineret og muliggjort
 • Fastsatte afstandskrav til skib, både og offshore installationer


Online dronetegns test:

 • Udbredelse af viden om dronetegnet via online uddannelse ved test på TBSTs hjemmeside
 • Dronetest sendes efterfølgende til e-boks og tager "højest en aften”


Registrering af private droner:

Privatpersoner kan nu registrere deres droner online ved TBST og efterfølgende modtage en kvittering på deres e-boks.


Videnskampagne for droneregler.dk

 • Lanceres samtidig med den nye landbekendtgørelse
 • TBST laver en film på 4 min, der skal illustrere hvad der er muligt – denne er tilgængelig på droneregler.dk  
 • Alle operatører blev bedt om at dele filmen efter den 1. juli. bl.a. på sociale medier.


Statistik for operatører og droner der er registreret:

 • I dag er der ca. 1.800 erhvervsdroner og ca. 1.200 droneførere.


Vedr. bydronebekendtgørelsen:

 • Hegn, hæk og mur bliver ikke revideret per 1. juli, men TBST arbejder på at få det gjort til januars 2018’s revision
 • Andre ændringer er også i spil – herunder overflyvninger af 120 meter høje luftfartshindringer


Ny beredskabsbekendtgørelse:

TBST ønsker at anvende principperne i EASA’s specifik kategori – i stedet for at lave en helt ny ”tung” bekendtgørelse. By-og landdrone bekendtgørelse bliver ændret herefter, således at visse af reglerne kan fraviges ved beredskabsflyvning baseret på opfyldelse af nogle sikkerhedsscenarier/standarder.

 • Nyt levende (working document) ”beredskabsbekendtgørelse” forventes at træde i kraft per 1. januar 2018
 • Der afholdes en workshop for udarbejdelse af sikkerhedsscenarier/standarder efter sommerferien i 2017
 • Målet er at opnå samarbejde med alle interessenter
 • Sikkerhedsstandarder/scenarier bliver efterfølgende offentliggjort

Orientering om EU droneregler – v. Anders Madsen

Der er fokus på at ICAO, som former luftfarten, skal have nedfældet nogle undtagelser der vedrører droner, fx at der ikke skal stå registreringsbogstaver på droner, ligesom det er gældende for fly. Grundforordningen for luftfart i Europæisk regi skal ændres, således at droner også kan medtages i en forordning – dette håbes der på kan ske i efteråret. 

Anders Madsen fra Trafikstyrelsen opfordrerede de tilstedeværende til at gennemlæse EASA’s NPA, hvori de tre nedenstående fremtidige dronekategorier beskrives indgående, samt at indgive kommentarer og forslag til forbedringer til NPA’en.

OBS vær opmærksom på at du, for at indgive kommentarer til forslaget, skal registrere dig på EASAs ”comment response tool” – hvilken kan gøres HER. Deadlinen for indgivelse af kommentarer til NPA’en er sat til 15. september 2017.


Kort om kategorierne:


Open kategorien:

Gælder de gængse droner, der i dag benyttes og holder sig under 25 kg. Flyvehøjden begrænses til 120 m og skal foregå VLOS.


Specifik kategorien:

Dækker kortsagt i de tilfælde, hvor open kategorien hører op, dvs. hvis der er tale om større droner (over 25 kg. eller droner der endnu ikke er CE-mærkede). Samtidig skal der for droner, der hører til i specifik-kategorien udarbejdes risikovurderinger for missioner, der skal foregå som EVLOS eller BVLOS. Eksempelvis vil en 200 kg’s drone, der skal flyve over hav, repræsentere et lavrisikoscenarie, og for samme drone vil en operation over København være en højrisiko operation, som formentlig ryger over i certified kategorien.


Certified kategorien:

Kommer til at indbefatte større operationer fx droner til cargo, dronetaxaer (der bærer mennesker), overflyvning af større menneskemængder og droner til transport af farligt gods.


Forskelle ift. nuværende danske regler:

 • Der indføres zoner med forskellige krav (by og land i DK)
 • Prof. og amatører sidestilles
 • Registrering bliver et krav for en række droner
 • Elektronisk ID indføres (viden om operatøren, dronen, placering osv.)
 • Indendørsflyvning undtages

Anders Madsen lagde primært vægt på de ændringer, der kommer i UAS open og specifik kategorien. Det forventes at de europæiske regler vil blive implementeret i løbet af de næste 2-3 år. Der vil derfor skulle udarbejdes en konverteringsplan jf. den nuværende danske lovgivning.

Orientering om Droneweb – v. Bjørn Nielsen

Droneweb 2.0 rulles ud på App via Android, Apple IOS, 2d map website og et backend-system. Systemet skal vise NOTAM, hvor operatører ikke må flyve qua luftrumsrestriktioner, men kan ikke fortælle om andre årsager til hvorfor man ikke skal flyve i de pågældende områder.

TBST forsøger med appen at gøre Droneweb bedre bl.a. via gps og erkender, at systemet i sin nuværende form er lidt langsomt til at loade. Der er pt. ingen dato for appens lancering.

Indmelding af fejl til Naviair:

En operatør gjorde opmærksom på at der muligvis kunne være en fejl i luftrumsrestriktionerne, i Næstved, hvor en Menu-forretning ligger i en ”no-fly-zone”. Her lød beskeden fra Naviair, at opdager man noget man tænker må være en fejl, så skal man skrive til Naviair på drone@naviair.dk

Advisering af politiet via en ”nem formular” i den nye udgave af droneweb blev også efterspurgt, men om end man arbejder på at udvikle droneweb, så blev det ikke nævnt i Droneweb 2.0 udgaven.

Billede af Droneweb appen

Foto: Den kommende Droneweb-app.

Status på straffesager – v. Politiet

Politiet kunne berette at de tal der blev præsenteret i dag, gjaldt for 1. september 2016 frem til start juni 2017. I denne periode var der indgivet ca. 140 henvendelser om overtrædelse af loven vha. droner. Dette betyder dog ikke nødvendigvis at henvendelserne har ført til straf. Da anmeldelserne fx dækker over tilfælde, hvor droneoperatører allerede har meldt deres flyvning til politiet, hvorfor vagthavende hos politiet har kunne forklare borgerne, at droneaktiviteten i deres område var OK.

Nogle af anmeldelserne indeholdt også krænkelse af privatlivets fred, herunder droner, der spionerer mennesker i privaten. Iblandt de 140 henvendelser fremgår det, at borgere også har taget loven i egen hånd, fx ved at tage den uindbudte drone ”til-fange”. Politiet indrømmede at de i flere tilfælde, har svært ved at håndtere sagerne, da dronerne typisk er væk, når de når frem. 

SDU orienterede om undersøgelse vedr. privatlivets fred – Jannek K. Sommer

SDU og Aalborg Universitet er i gang med at lave en undersøgelse af privatlivets forstyrrelse i dronesammenhænge, der bl.a. har til formål at klarlægge:

 • Offentlighedens viden om og holdning til droner
 • Opnå indsigt i offentlighedens privatlivsbekymringer

Foreløbige resultater:

Undersøgelserne er ikke færdige på nuværende tidspunkt, men vha. fokusgruppeinterview med borgere uden særlig viden om droner er følgende opdagelser allerede blevet tydelige.

Dronerne må gerne "arbejde":

Droner lægger sig i et holdningsspektrum, der løber fra tolerant negativ til tilbageholdende positiv. Dette betyder kortsagt at den overordnede forståelse af droner er tosidet, således at de adspurgte anerkender de positive ting droner kan bidrage med, men også fremhæver at der findes en bagside af medaljen. Droner må, så at sige, gerne løse arbejdsmæssige opgaver (inspektion, fotoopgaver osv.), men de skal ikke forstyrre privatlivets fred, ved fx at overflyve, når man solbader eller holder grillfest. Undersøgelsen fremhævede også at ingen forbandt droner med krigsførelse.

Men vi mennesker skal gerne vide, hvad dronen arbejder med:

Et interessant perspektiv der blev fremhævet, var de adspurgtes ønske til at vide, hvad en given drone foretog sig. Altså hvis man flere gange på en dag ser en drone flyve forbi, så ønsker man at vide, hvem der styrer den og hvilken opgave den løser. Konteksten og forståelsen af dronens tilstedeværelse er dermed vigtigt og forbundet til borgernes accept af dens tilstedeværelse. Flere i undersøgelsen udlagde at, såfremt dronen blev hængende ved ens bopæls vinduer, overtrådte den på samme måde som et menneske, der lurer ved et vindue, privatlivets fred. Dronen kunne dermed i overført betydning blive sidestillet med mennesker.

Trafikstyrelsens videre arbejde med ændringer til reglerne, der vedrører hegn, hæk og mur - skal bl.a. skele til de erfaringer SDU og Aalborg indhenter i deres undersøgelse.

Orientering om dronetestcenter og luftrum ved HCA Airport - Brad Beach

SDU har indgået et samarbejde med UAS Denmark med henblik på, at indfri ambitionerne om et testcenter i den nationale dronestrategi.

I SDU’s dronehangar kommer der: 

 • Et kompositlaboratorie
 • Et indendørs ”control field (til aerial and ground robotics)
 • System integration lab
 • Plads til virksomheder, og ph.d. kandidater

Brad Beach meldte yderligere ud, at SDU forventede at hangaren var klar per 1. september.

Vedr. flyvninger i UAS Denmarks testcenter:

Her arbejdes der på at få implementeret de lovgivningsmæssige tiltag, der passer med den fremtidige EASA lovgivning.

Brad gjorde opmærksom på at testcenterets luftrum vil blive prissat, så det bliver så attraktivt som muligt at teste i HCA Airport. Nærmere info om pris vil følge. Yderligere blev det også bekendtgjort, at man ikke behøver at være medlem af UAS Denmarks klynge for at benytte luftrummet.

Eventuelt

Der blev fra salen rejst bekymringer for om, hvorvidt droneoperatørerne bliver uddannet godt nok, flere gav udtryk for at uddannelsen burde skærpes. Herunder at 2-dages kurset, hvori der ikke øves praktisk flyvning med droner i 1a-kategorien – er for ”nemt”.