Referat fra droneforum 9. januar 2017

Trafik,- Bygge, og Boligstyrelsen afholdte droneforum d. 9. januar 2017.

Agenda

  • Velkomst v. Trafik,- Bygge, og Boligstyrelsen
  • Orientering om ny bekendtgørelse (se udkastet HER)
  • Orientering om Droneweb
  • Orientering om BVLOS flyvninger
  • Status på kommende europæiske regler
  • Eventuelt

Referat af de enkelte punkter

Nedenfor kan du læse UAS Denmarks referat fra Droneforum. Trafik, - Bygge, - og Boligstyrelsen har også udarbejdet et referat, som kan hentes HER

IBM - Velkomst

Klavs Andersen og Jesper Rasmussen fra Trafik,- Bygge, og Boligstyrelsen bød velkommen og gjorde opmærksom på, at by-bekendtgørelsen sideløbende med land-bekendtgørelsen vil blive opdateret per 1. juli. TBST nævnte at der var tiltag man ønskede at rette til, men disse blev ikke nærmere italesat. Yderligere blev det oplyst at der arbejdes på to andre bekendtgørelser; en udrykningsbekendtgørelse (politi) samt én for beredskabets brug af droner.

Land-bekendtgørelsen

Land-bekendtgørelse træder i kraft 1. juli og afløser BL 9-4 i DK (der dog stadigvæk vil gælde på Grønland og Færøerne). TBST oplyste at hele bekendtgørelsen er lavet ud fra en vurdering, om at flyvninger foretaget i landområder hører til lavrisiko-scenearier. Land-bekendtgørelsen inkluderer også indførelsen af et dronetegn for privatpersoner. Dronetegnet bliver lovpligtigt, for alle der ikke er medlem af Modelflyvning Danmark eller indehaver af et dronebevis. Droneejere skal yderligere registrere deres drone, en enkelt gang, og kan på samme registrering have flere droner stående. Derudover skal alle droner over 250 g forsikres af en ansvarsforsikring på 0,75 mio. SDR (standard drawing rights). TBST nævnte i denne forbindelse at forsikringsselskaberne forbereder sig på at kunne tilbyde løsninger, som kan indgå i deres eksisterende produkter (fx i indboforsikringen).

TBST gjorde yderligere opmærksom på, at de basisforsikringer som Modelflyvning Danmark forhandler, kræver et tilkøb af en ekstra forsikring, hvis dronen skal bruges i bymæssig sammenhæng. Basisforsikringen er dog dækkende for flyvninger foretaget på landet. Bekendtgørelsen indfører et enkelt alderskrav, der gælder for personer, som flyver droner over 7 kg. Her skal privatpersoner enten være fyldt 16 år eller flyve med dronen fra en godkendt modelflyveplads.

For professionelle (med et dronebevis), der flyver missioner på landet, er én af de eneste ændringer at flyvehøjden er reduceret til fra 120 til 100 meter, for at tage højde for militære lavflyvninger.

TBST oplyste at de afstandskrav omhandlende overflyvning af 3. mands ejendom (hegn, hæk og mur), der i den nuværende by-bekendtgørelse er indført – kommer til at gælde i land-bekendtgørelsen. Dette gav på mødet genstand for en række kritiske spørgsmål. Her gjorde TBST opmærksom på at reglerne, omkring privatlivets fred var bestemt af politiske årsager og ikke omhandlede sikkerhedsmæssige overvejelser.

Mikrodroner i land-bekendtgørelsen

I land-bekendtgørelsen undtages mikrodroner (droner under 250 g) for en række af ovenstående krav (dronetegn, registrering, forsikring og visse afstandskrav). Gennemgangen af mikrodronernes plads i bekendtgørelsen gav anledning til spørgsmål vedr. den fastlagte vægtgrænse, hvilket TBST besvarede ved at henvise til Aalborg Universitets forsøg på området. I relation til dette oplyste TBST yderligere, at der for FPV-flyvninger allerede er etableret en AIC og disse regler skal nu skrives ind i bekendtgørelsen under opsyn af en observatør.

Online registrering til dronetegn

Online registrering til dronetegnet bliver tilgængeligt via www.droneregler.dk per 1. juli 2017. vil foregå med NEM-ID login og onlinetesten til dronetegnet kommer til at koste 15 kroner.

Fremvisning af Droneweb

Naviair og Trafik, Bygge,- og Boligstyrelsen fremviste en betaversion af Droneweb, som er det nye online informationssystem til visning af luftrestriktioner.

Du kan læse mere om Droneweb i en selvstændig artikel HER.

BVLOS flyvninger (Fast track projekt)

Brad Beach (SDU) og Anders La Cour (Aalborg Universitet) orienterede kort om BVLOS lavrisikoprojektet, der er udført i samarbejde med Heliscope, Geo Partner, Spectro Fly, SDU og UAS Test Center Denmark. Projektets formål har været at tilegne sig nogle erfaringer, som kan skabe grobund for udvikling af fremtidige procedurer for lavrisiko BVLOS flyvninger.

Brad Beach (SDU) delagtiggjorde de fremmødte ved Droneforum om projektet, hvor de indledende manøvre foregik i et kontrolleret miljø (HCA Airport) og dernæst rykkede ud i ”virkeligheden”. Fokus har således været at skemalægge og standardisere procedurer der involverer: Ruteplanlægning, udførelse af ”missionen”, administration og vedligeholdelse af udstyr, træning og efteruddannelse, samt kortlægge forskellene på en rutineflyvning og eksperimentelle flyvninger.

Grundet tidsmangel forklarede Anders La Cour (Aalborg Universitet) hurtigt, om den matematiske model han har udarbejdet til brug ved fremtidige BVLOS flyvninger. Modellen kalkulerer risikovurderinger ved flyvninger, herunder bl.a. sandsynligheden for styrt, at selvsamme styrt rammer en person, samt om vedkommende kan risikere at dø.

EVLOS/BVLOS resultaterne vil i starten af 2017 munde ud i en publikation.

Status på kommende europæiske regler

Som afslutning på Droneforum informerede Anders Madsen fra Trafik, - Bygge,- og Boligstyrelsen om status på de kommende europæiske regler. Når reglerne indføres indenfor 1-2 år vil disse afløse den danske lovgivning på området, med det ”aber dabei” at det ikke kommer til at gælde for forordninger.

Om Droneforum

Trafikstyrelsen nedsatte i 2013 Droneforum. Formålet var enkelt. At skabe et mødested for hele den danske dronebranche, hvor de relevante aktører kunne drøfte muligheder og udfordringer i åben dialog med de relevante myndigheder.

Droneforum afholdes cirka 3-4 gange om året hos Trafikstyrelsen i København og møderne handler således også om styrelsens arbejde henimod regulering af droner.