Strategi

strategiplan

Vision

UAS Denmark vil være det danske industrinetværk for UAS-organisationer, hvor hele værdikæden er samlet. Vi skal være den relevante omverdens indgang til den danske UAS-branche, ligesom vi skal varetage branchens interesser på politisk niveau og over for relevante myndigheder.

Mission

For at opnå visionen skal vi til stadighed kunne opfylde medlemmers behov inden for flere områder. UAS Denmark skal fremme udviklingen af de strukturelle forhold for branchen i Danmark. Vi skal øge og styrke nuværende og fremtidige medlemmers netværk via arrangementer samt dialog med sekretariatet og deling af onlineinformationer.

UAS Denmark skal agere bindeled og videreformidler af internationale netværk og miljøer. Vi skal desuden være branchens talerør over for politiske interessenter. UAS Denmark skal yderligere, via tæt kontakt og dialog, følge det danske UAS-marked for dermed at kunne bidrage til en væsentlig forøgelse af kendskabsgraden internationalt.

Sluttelig vil videreformidling af relevante nyheder til vores medlemmer vedr. regler, projekter, events eller lignende være en stor del i opfyldelsen af vores medlemmers behov.

Michael Larsen
Head of UAS
lml@hca-airport.dk