Hvad blev der diskuteret på droneforum den 19. maj?


Droneforum 19. maj, 2015

Velkomst ved Jesper Rasmussen

Rigspolitiet omkring varsling af flyvninger / Birgit Buch.

Mødet blev startet med en præsentation fra Rigspolitiet vedr. den nye regel omkring den nye regel, der påkræver advisering af politiet senest 72 timer før flyvning. Rigspolitiet beklagede at denne regel ikke var kommunikeret ordentligt til alle politikredse, hvilket har givet en del forvirring. Man øsnker at sætte en løs ramme som de enkelte Politikredse selv kan udfylde. Derfor vil det være op til den enkelte kreds at administrere reglerne og bl.a. dispensere for den 72 timers meldepligt. Politiets oplæg blev mødt med flere kommentarer, men det blev slået fast at reglerne ikke er til diskusion.

Dispensationer

Klavs viste, at antallet af dronehenvendelser er steget fra 2 til 400+ siden 2011. De ønsker at gøre noget ved stigende sagsbehandlingstid. Flere ansøgninger er ganske mangelfulde på flere fronter, samtidig virker flere til, at være uforberedte til prøver. Trafikstyrelsen kan yderligere ikke anvende dropbox til deling.

Der blev stillet flere spørgsmål til nødvendigheden af, at demonstrere flyvninger i manuel mode.
- Regelgruppe kan give input til hvordan ny prøve aflægges.
- Jesper Rasmussen lægger op til at marked gives frit pr. 1. januar - som et ikke-monopol. 

Tværministeriel dronerapport

Klavs Andersen (TS) gennemgik rapporten.

Hovedindholdet var en gennemgang af den tværministerielle rapport omkring fremtidens regulering af civile droner. UAS Denmark fik muligheden for at aflevere regelgruppens kommentarer til rapporten. Begge oplæg blev modtaget uden stor debat, om end der var en generel bekymring for, at Danmark udvikler særregler til skade for erhvervets vækstmuligheder. Især tankerne om en elektronisk nummerplade blev mødt med flere kommentarer, som enten talte i mod eller koncentrerede sig om udviklingen af andre logningsmetoder.

Fra Trafikstyrelsens side blev det understreget, at man vil udvikle regler for Færøerne og Grønland i samarbejde med lagting og selvstyret.

Ifht. flyvehøjde blev der spurgt til, hvorfor sammenlignelige lande alle tillader 120 meter og Danmark kun 100 meter. Forsvaret redegjorde i den forbindelse for, at deres behov for lavtflyvning tilsiger 100 meter visse steder, hvorimod de ingen indvendinger har mod 120 eller højere over f.eks. byer.

Trafikstyrelsen orienterede om det internationale arbejde, der foregår i JARUS, EASA, ICAO, mv. Man vil fra dansk side forsøge, at spille en mere aktiv rolle i disse fora og har indtil videre bl.a. fået positive tilkendegivelser omkring den ”elektroniske nummerplade”.

Dansk Standard præsenterede, hvordan standardiseringsarbejde foregår igennem arbejdsgrupper og udvalg. Man støtter gerne op omkring specifik standardisering indenfor droneområdet, men gør opmærksom på at standarder typisk udvikles for komponenter og ikke systemer samt at standardiseringsarbejde som udgangspunkt er deltagerfinansieret.

Trafikstyrelsen og UAS Denmark orienterede om den kommende forsøgsordning, hvor UAS Denmark vil påtage sig arbejdet med at udstede dispensationer fra BL 9-4 og AIC 12/14 på vegne af Trafikstyrelsen. 

Præsentation af Insitus BVLOS planer

Der var lidt debat omkring mulighederne for BVLOS for andre. Det påhviler pilot/organisation at bevise sikkerhed. Det er ikke bare Trafikstyrelsens opgave at udstede rammegodkendelse.